જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા: 1181 જગ્યા માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે, વાહનો GPSથી સજ્જ કરાશે

GPSSB Junior Clerk Exam 2023

29 જાન્યુઆરીએ રાજ્યમાં જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા લેવાશે, 1181 જગ્યા માટે 9 લાખ ઉમેદવારો જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા …

Read more