સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરીટી ફોર્સ દ્વારા કોન્સ્ટેબલ/ટ્રેડમેનની કુલ 787 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચો અને ઓનલાઈન અરજી કરો.

જે મિત્રો CISF ભરતીની રાહ જોઇ રહ્યા છે તેઓ માટે આ ખુબ જ સારી તક છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, સંપૂર્ણ માહિતી અહીં તમને આપશું.

ધોરણ 10 પાસ અથવા એને સમકક્ષ લાયકાત માન્ય બોર્ડમાંથી પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

CISF કોન્સ્ટેબલ શૈક્ષણિક લાયકાત

1:- ઉમેદવારની વય મર્યાદા 18 થી 23 વર્ષ હોવી જોઈએ. 2:- અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોને વય મર્યાદામાં છૂટછાટ નિયમો પ્રમાણે મળવાપાત્ર છે.

CISF કોન્સ્ટેબલ વય મર્યાદા

રૂ. 21,700-69,100/- (પે લેવલ 3) નોંધ : શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ વગેરેની વિસ્તૃત માહિતી માટે જાહેરાત વાંચો.

CISF કોન્સ્ટેબલ પગાર ધોરણ

ઉમેદવારની પસંદગી CISF ભરતી બોર્ડના નિયમો મુજબ થશે શારીરિક કસોટી, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અનેટ્રેડ ટેસ્ટ, લેખિત પરીક્ષા, મેડીકલ પરીક્ષા, મેરીટ પ્રમાણે થશે.

 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું શરૂ તારીખ : 21-11-2022 ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું છેલ્લી તારીખ : 20-12-2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે