પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકમાં ભરતી

ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકમાં ભરતી, જેની છેલ્લી તારીખ 24/09/2022 છે.

IPPB ભરતી 2022

ઇન્ડિયન પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક લિમિટેડ (IPPB) એ AGM/DGM/મેનેજર/વરિષ્ઠ મેનેજર/ચીફ મેનેજર ચીફ કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર અને વગેરેની 13 જગ્યાઓ માટે ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે

ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકમાં ભરતી

સંસ્થા નુ નામ: ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક – IPPB પોસ્ટનું નામ વિવિધ

ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકમાં ભરતી ની પોસ્ટ

કુલ જગ્યાઓ  13

ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત

IPPB ભરતી માટે લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત કોઈપણ સ્નાતક / એન્જિનિયરિંગ સ્નાતક / માહિતી ટેકનોલોજી