શું તમે જાણો છો?

HDMI- હાઈડેફિનેસન મલ્ટિમીડિયા ઇન્ટરફેસ (High Definition Multimedia Interface) ફુલ ફોર્મ થાય છે 

શું તમે જાણો છો?

આઈ.પી.નું પૂરું નામ છે ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (Internet Protocol) આઈ.પી.નું પૂરું નામ છે ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (Internet Protocol) IP એટલે કે બ્રોડબેન્ડ નો વાયર લગાડવા માટે નું ઉપકરણ 

શું તમે જાણો છો?

VPN- વર્ચ્યુઅલ પ્રાઈવેટ નેટવર્ક જે આપણે એક દેશ માંથી બીજા દેશ નું સર્વર વપરા માટે vpn નો ઉપયોગ થાય છે 

શું તમે જાણો છો?

URL તો તમને ખબર હશે મિત્રો પણ શું તમને તેનું પૂરું નામ ખબર છે. પૂરું નામ છે URL- યુનિફ્લેમ રેસ્ક્લેસ લેટર Uniflame Rescless Letter

શું તમે જાણો છો?

સીસી જે આપણે કોઈને પણ મેઈલ  મોકલીએ ત્યારે જેને મેંન્શન કરીયે તે સીસી કહેવાય CC- કાર્બન કોપી (ઈ-મેલમાં)  Carbon copy (in e-mail)

શું તમે જાણો છો?

APN નું પૂરું નામ છે APN- એક્સેસ પોઈન્ટ નેમ Access Point Name APN ડોમેન નામનો ઉપયોગ કરે છે

શું તમે જાણો છો?

એલઇડી- લાઈટ અમેટીંગ ડિસ્ક LED તો તમને ખબર છે પણ શું તમને તેનું પૂરું નામ જાણો નથી જાણતા તો  જાણી લો LED લાઈટ અમેટીંગ ડિસ્ક  Light emitting disc

શું તમે જાણો છો?

BCC તો તમને ખબર હશે પણ શું તમને તેનું પૂરું નામ ખબર છે નથી ખબર તો જાણી લો BCC- બ્લાઈન્ડ કાર્બન કોપી (ઈ–મેલમાં) 

શું તમે જાણો છો?

VGA તો તમને ખબર હશે પણ શું તમને તેનું પૂરું નામ ખબર છે નથી ખબર તો જાણી લો VGA- વિડીયો ગ્રાફીક્સ એરીયા   

શું તમે જાણો છો?

CPU તો તમને ખબર હશે પણ શું તમને તેનું પૂરું નામ ખબર છે નથી ખબર તો જાણી લો CPU- સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ 

શું તમે જાણો છો?

ALU તો તમને ખબર હશે પણ શું તમને તેનું પૂરું નામ ખબર છે નથી ખબર તો જાણી લો ALU- એરેથમેટીકલ એન્ડ લોજીક યુનિટ 

શું તમે જાણો છો?

PPI તો તમને ખબર હશે પણ શું તમને તેનું પૂરું નામ ખબર છે નથી ખબર તો જાણી લો PPI- પિક્સલ પર ઈન્ચ