હવે ઘરે બેઠા કમાઓ પૈસા 

તમે આ વેબ સાઈટની મદદ થી ગેમ રમીને કમાઈ શકો છો પૈસા તમે આ વેબ સાઈટની મદદ થી ગેમ રમીને કમાઈ શકો છો પૈસા એપને ટેસ્ટ કરો અને કમાઓ પૈસા 

આ વેબ સાઈટ એક ટેસ્ટિંગના કેટલા રૂપિયા આપશે ?

એક એપ ટેસ્ટ કરો અને 700 થી પણ વધુ રૂપિયા કમાઓ મઝાની મઝા અને સાથે રૂપિયા પણ મળશે.

એપ ટેસ્ટ કરથી વખતે શું કરવું ?

એપ ટેસ્ટ કરથી વાખતે એપનું સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ કરવું અને શું સારું છે અને શું ખરાબ છે તે કહેવાનું 

દરરોજના કેટલા ટેસ્ટ કરી શકીયે ?

તમે જેટલી સારી રીતે ટેસ્ટ કરીને એપમાં સુ ભૂલ અથવા સુ સારું છે કહેશો અને તેના આધારે તમને એટલા ટેસ્ટ માટે ઓફર આવશે 

એપને ટેસ્ટ કર્યા પછી છું?

એપમાં તમને જે કઈ ખામી કે શરુ લાગે તે એપ ડેવલોપર ને કહેવું એપમાં તમને જે કઈ ખામી કે શરુ લાગે તે એપ ડેવલોપર ને કહેવું તેનો રીપ્લે શું આવે તે પણ ચેક કરવો.

તેમાં રેજિસ્ટર કરવા શું કરવું 

તેમાં રેજિસ્ટર કરવા માટે તમારું પૂરું નામ અને તમારો જીમેઈલ એડ્ડ્રેસ નાખવાનો રાશે રેજિસ્ટર કરવા માટે નીચે લિંક આપેલી છે