તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023 @gpssb.gujarat.gov.in

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023- Talati exam date 2023: ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GPSSB) એ GPSSB તલાટી મંત્રી અને પંચાયત સચિવ પરીક્ષાની તારીખ 2023 જાહેર કરી છે. ગુજરાત