ગુજરાતમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક નવજાગૃતિ | માનવધર્મ સભા | બુધ્ધિવર્ધક સભા

ગુજરાતમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક નવજાગૃતિ | માનવધર્મ સભા | બુધ્ધિવર્ધક સભા | ગુજરાત વનક્યુિલર સોસાયટી | પ્રાર્થનાસમાજ | વિધવાવિવાહ ઉત્તેજક મંડળી

ગુજરાતમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક નવજાગૃતિ | માનવધર્મ સભા | બુધ્ધિવર્ધક સભા | ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી | પ્રાર્થનાસમાજ | વિધવાવિવાહ ઉત્તેજક મંડળી | બાળલગ્ન નિષેધક મંડળી | ગુજરાત હિંદુ સંસાર–સુધારણા સમાજ