ભારતીય બંધારણ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ ૧૯૩૫ ઓગસ્ટ પ્રરતાવ – ૧૯૪૦ કેબિનેટ મિશન

ભારતીય બંધારણ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ ૧૯૩૫ ઓગસ્ટ પ્રરતાવ - ૧૯૪૦ કેબિનેટ મિશન

ભારતીય બંધારણ | ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ ૧૯૩૫ | ઓગસ્ટ પ્રરતાવ – ૧૯૪૦ | ક્રિપ્સ મિશન – ૧૯૪૨ | વેવેલ યોજના | કેબિનેટ મિશન | બંધારણસભાની રચનાં | વચગાળાની સરકાર