ભાષાના આધારે રાજ્યોની રચનાં બંધારણના ભાગો

ભાષાના આધારે રાજ્યોની રચનાં બંધારણના ભાગો

ભાષાના આધારે રાજ્યોની રચનાં બંધારણના ભાગો મૂળભૂત ફરજો નગરપાલિકાઓ ભારતીય બંધારણના પરિશિષ્ટો/ અનુસૂચિઓ ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદો બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર પ્રસાદે ભાષાના આધારે રાજ્યોની રચના યોગ્ય છે કે નહીં તેની