લાઈન, સચિવાત્મક અને સહાયક એકમો

લાઈન, સચિવાત્મક અને સહાયક એકમો

લાઈન, સચિવાત્મક અને સહાયક એકમો સહાયક એકમ સચિવાત્મક સ્ટાફ ખાતું કે વિભાગ કદની દ્રષ્ટીએ માળખાની દ્રષ્ટીએ કાર્યના સ્વરૂપની દ્રષ્ટીએ જાહેર કોર્પોરેશન રાજ્ય વહીવટના મહત્વના ખ્યાલોમાં લાઈન, સચિવાત્મક અને સહાયક એકમોનો