ભુપેન્દ્ર પટેલ વિષે: જીવનચરિત્ર, શિક્ષણ, ઉમર, જાતિ, ઇતિહાસ | Bhupendra Patel

Bhupendrabhai Patel (ભૂપેન્દ્ર પટેલ)

ભુપેન્દ્ર પટેલ વિષે: જીવનચરિત્ર, શિક્ષણ, ઉમર, જાતિ, ઇતિહાસ | Bhupendra Patel ભુપેન્દ્ર પટેલ એ પટેલ સમાજ માથી આવતા એક નિર્વિવાદિત ધારા સભ્ય છે, જે ઘાટલોડીયા વિધાનસભા માથી ચૂંટાઈ આવ્યા છે.