ઈન્ડિયા પોસ્ટ જીડીએસનું પરિણામ જાહેર

Indian Post GDS Result: પોસ્ટ વિભાગ GDSનું પરિણામ જાહેર, અહીંથી ચેક કરો પરિણામ

Indian Post GDS Result 2023: પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવકની 12828 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે જાહેરાત બહાર પાડી ઓનલાઇન અરજીઓ મે મહિનામા…

View More Indian Post GDS Result: પોસ્ટ વિભાગ GDSનું પરિણામ જાહેર, અહીંથી ચેક કરો પરિણામ