GPSC Exam Date Change

GPSC Exam Date Change: GPSC ની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે મહત્વના સમાચાર, GPSC પરીક્ષાની તારીખમાં બદલાવ

GPSC Exam Date Change: ગુજરાત જાહેર સેવા પસંદગી મંડળ GPSC દ્વારા કરવામાં આવતી ભરતીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આયોગની જાહેરાત…

View More GPSC Exam Date Change: GPSC ની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે મહત્વના સમાચાર, GPSC પરીક્ષાની તારીખમાં બદલાવ
GPSC Bharti 2023

GPSC Bharti 2023: GPSCમા ક્લાસ 1-2 ની મોટી ભરતી, 388 જગ્યાઓ પર ભરતી

GPSC Bharti 2023: ગુજરાત સરકારના વિવિધ વિભાગો જેવા કે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, Gujarat Public Service Commission વગેરે મા અવાર નવાર મોટી ભરતીઓ આવતી રહે…

View More GPSC Bharti 2023: GPSCમા ક્લાસ 1-2 ની મોટી ભરતી, 388 જગ્યાઓ પર ભરતી