ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ: ધોરણ 12 નું રિઝલ્ટ જાહેર, અહીંથી જુઓ પરિણામ

ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ 2023

ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ 2023: થોડા દિવસો પહેલા જ ધોરણ-12 ની પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ અને ધોરણ-10 ની પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ જાહેર થયેલ છે. હવે ધોરણ-12 કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ આતૂરથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

ધોરણ-12નું પરિણામ 2023: આવતી કાલે જાહેર થશે પરિણામ, જાણો કેવી રીતે ચેક કરશો પરિણામ

ધોરણ-12નું પરિણામ 2023

ધોરણ-12નું પરિણામ 2023: માર્ચ-૨૦૨૩ માં યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-12 (એચ.એસ.સી) પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તા.31-05-2023 ના રોજ સવારના ૦૮:૦૦ કલાકે