Solar Power Kit Sahay

Solar Power Kit Sahay: ખેડૂતોને મળશે ખેતરની ફરતે સોલાર પાવર કીટ નાખવા માટે રૂ.15000 ની સહાય, સોલાર પાવર કીટ સહાય

સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી સહાયકારી યોજનાઓ ચલાવવામા આવે છે. જેમ કે Solar Power Kit Sahay તેમજ ઘણી યોજનાઓ ખેડૂતો માટે મુક્બમાં આવે છે. જેમા…

View More Solar Power Kit Sahay: ખેડૂતોને મળશે ખેતરની ફરતે સોલાર પાવર કીટ નાખવા માટે રૂ.15000 ની સહાય, સોલાર પાવર કીટ સહાય
Pump Sahay Yojana 2023

Pump Sahay Yojana 2023: દવા છાંટવાનો બેટરી સંચાલિત પમ્પ પર સબસીડી, રૂપિયા 10000 સુધીની સહાય

Pump Sahay Yojana in Gujarat 2023: કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. જે યોજનાઓનો લાભ આપવા માટે ikhedut…

View More Pump Sahay Yojana 2023: દવા છાંટવાનો બેટરી સંચાલિત પમ્પ પર સબસીડી, રૂપિયા 10000 સુધીની સહાય