MYSY Scholarship Yojana 2023

MYSY Scholarship Yojana 2023: મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2023, યુવા સ્વાવલંબન યોજના હેઠળ 10 હજાર થી 2 લાખ રૂપિયાની શિષ્યવૃત્તિ મળશે

MYSY Scholarship Yojana 2023: ગુજરાત સરકાર દ્વારા લોકો માટે વિવિધ સહાય અને યોજનાઑ ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં જુદી જુદી યોજનાની વાત કરીએ તો Free સિલાઈ…

View More MYSY Scholarship Yojana 2023: મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2023, યુવા સ્વાવલંબન યોજના હેઠળ 10 હજાર થી 2 લાખ રૂપિયાની શિષ્યવૃત્તિ મળશે