મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2023 (Update)

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2022 (Update)

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2023 : રાજ્યના ઉચ્ચ શિક્ષણના અભ્યાસક્રમો પ્રવેશ મેળવવા માંગતા તેજસ્વી અને જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દીના ઘડતર માટે આર્થિક સહાય તેમજ અન્ય સવલતો સમાન ધોરણે મળી રહે તે