શું છે જૂની પેન્શન યોજના: OPSનો ફાયદો, OPSની માહિતી, નવી પેન્શન યોજના મળતા લાભો

OPSનો ફાયદો

શું છે જૂની પેન્શન યોજના: ગત તા. 1/4/2004 પછી સરકારી નોકરીમાં નિમણુંક પામનાર કર્મચારીને જુની પેન્શન યોજનાના લાભો મળતા બંધ થતાં ભાવિ અંધકારમય: નવી પેન્શન યોજનાનો સર્વત્ર વિરોધ (ops pension)