SSC સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022, છેલ્લી તારીખ 05-09-2022

SSC સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022

SSC સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022: સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC) એ સ્ટેનોગ્રાફર ની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. જેની છેલ્લી તારીખ 05-09-2022 છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે