ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિકયુરિટી ફોર્સ સોસાયટી, સિકયુરિટી ગાર્ડની ભરતી [OJAS Bharti]

સિકયુરિટી ગાર્ડની ભરતી [OJAS Bharti]

ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિકયુરિટી ફોર્સ સોસાયટી, સિકયુરિટી ગાર્ડની ભરતી [OJAS Bharti] અમદાવાદમાં નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ …

Read more