SSC Stenographer Recruitment 2023: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનમાં 1204 જગ્યાઓ પર ભરતી, ધોરણ 12 પાસ માટે

SSC Stenographer Recruitment 2023

SSC Stenographer Recruitment 2023: સ્ટાફ સિલેકશન કમિશને 1204 સ્ટેનોગ્રાફર ખાલી જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન બહાર પાડી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામા આવી છે. SSC મા ભરતી ની