VMC Recruitment Exam 2023

VMC Recruitment Exam 2023: વડોદરા મહાનગર પાલિકા જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર, જુઓ ક્યારે લેવાશે પરીક્ષા

VMC Recruitment Exam 2023: VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા વડોદરા મહાનગરપાલિકાની જુનિયર ક્લાર્ક વર્ગ 3 સંવર્ગની કુલ…

View More VMC Recruitment Exam 2023: વડોદરા મહાનગર પાલિકા જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર, જુઓ ક્યારે લેવાશે પરીક્ષા
VMC recruitment 2023

VMC recruitment 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી, 101 જગ્યા પર ભરતી, જુઓ અરજી કરવાની સંપૂર્ણ માહિતી

VMC recruitment 2023: શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને…

View More VMC recruitment 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી, 101 જગ્યા પર ભરતી, જુઓ અરજી કરવાની સંપૂર્ણ માહિતી