VMC Recruitment Exam 2023

VMC Recruitment Exam 2023: વડોદરા મહાનગર પાલિકા જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર, જુઓ ક્યારે લેવાશે પરીક્ષા

VMC Recruitment Exam 2023: VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા વડોદરા મહાનગરપાલિકાની જુનિયર ક્લાર્ક વર્ગ 3 સંવર્ગની કુલ…

View More VMC Recruitment Exam 2023: વડોદરા મહાનગર પાલિકા જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર, જુઓ ક્યારે લેવાશે પરીક્ષા