જાણો શા માટે 21 નવેમ્બરે મનવાય છે વર્લ્ડ ટેલિવિઝન ડે શા માટે મનાવાય છે વર્લ્ડ ટેલિવિઝન ડે

World Television Day: જાણો શા માટે 21 નવેમ્બરે મનવાય છે વર્લ્ડ ટેલિવિઝન ડે ? શા માટે મનાવાય છે વર્લ્ડ ટેલિવિઝન ડે

દર વર્ષની 21 નવેમ્બરના રોજ વર્લ્ડ ટેલિવિઝન ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ટેલિવિઝનનું આપણા જીવનમાં તેમજ ઈન્ફરમેશન પહોંચાડવામાં અનેરુ મહત્વ રહેલું છે. અંદાજીત 95 વર્ષ…

View More World Television Day: જાણો શા માટે 21 નવેમ્બરે મનવાય છે વર્લ્ડ ટેલિવિઝન ડે ? શા માટે મનાવાય છે વર્લ્ડ ટેલિવિઝન ડે