ભારતના શહેરોની રસપ્રદ માહિતી અને તેના પ્રવાશનના સ્થળો

ભારતના શહેરોની રસપ્રદ માહિતી અને તેના પ્રવાશનના સ્થળો

ભારતના શહેરોની રસપ્રદ માહિતી અને તેના પ્રવાશનના સ્થળો અરુણાચલ પ્રદેશ ના ફરવા લાયક સ્થળો અરુણાચલ પ્રદેશ ઇટાનગરઃ અરુણાચલ પ્રદેશની રાજધાની છે. નયનરમ્ય ટેકરીઓની વચ્ચે પ્રાકૃતિક સૌંદર્યથી શોભતું આ શહેર સુંદર