સોલાર રૂફ ટોપ યોજના 2022

Solar Rooftop yojna: સોલાર રૂફ ટોપ યોજના 2023, અહીંથી જુઓ તમામ માહિતી

સોલાર રૂફ ટોપ યોજના 2023: ગુજરાતમાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના વર્ષ 2012 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી.રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હવાનું પ્રદુષણ ઓછું થાય…

View More Solar Rooftop yojna: સોલાર રૂફ ટોપ યોજના 2023, અહીંથી જુઓ તમામ માહિતી