Post GDS Result Declared

Post GDS Result Declared: પોસ્ટ GDS રિઝલ્ટ જાહેર, 30000 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા કરવામાં આવી હતી ભરતી

Post GDS Result Declared: પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવકની 30000 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે જાહેરાત બહાર પાડી જુલાઇ માસમા ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવેલી…

View More Post GDS Result Declared: પોસ્ટ GDS રિઝલ્ટ જાહેર, 30000 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા કરવામાં આવી હતી ભરતી