ONGC Recruitment 2023: ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન માં ભરતી, જુઓ શું છે લાયકાત અને પગાર ધોરણ

ONGC Recruitment 2023: ONGC મા અવારનવાર મોટી ભરતીઓ આવતી રહે છે. યુવાનો ONGC મા જોડાઇને કારકિર્દી બનાવવાનુ સપનુ હોય છે. આવા યુવાનો માટે આ સોનેરી…

ONGC Recruitment 2023

ONGC Recruitment 2023: ONGC મા અવારનવાર મોટી ભરતીઓ આવતી રહે છે. યુવાનો ONGC મા જોડાઇને કારકિર્દી બનાવવાનુ સપનુ હોય છે. આવા યુવાનો માટે આ સોનેરી તક છે. ONGC દ્વારા એપ્રીન્ટીસ ની 40 જગ્યાઓ માટે નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામા આવે છે. આ ભરતી માટે ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન વાંચી રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તારેખ 11-8-2023 સુધીમા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

ONGC Recruitment 2023

સંસ્થાઓઈલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ONGC)
અરજી કરવાનો પ્રકારઓનલાઈન
અરજી શરૂ થવાની તારીખ27 જુલાઈ 2023
છેલ્લી તારીખ11 ઓગસ્ટ 2023
વેબસાઇટopalindia.in

ONGC ભરતી પાત્રતા ધોરણો

 • ફક્ત તે જ અરજદારોની અરજી ધ્યાને સામેની બેઠકો માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે કે જેઓ સમાન ટ્રેડમા આવશ્યક લાયકાત ધરાવતા હોય
 • નિર્ધારિત લાયકાત માન્ય ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા (NCVT અથવા GCVT સાથે સંલગ્ન)માંથી પૂર્ણ સમય, નિયમિત અભ્યાસક્રમ તરીકે જ કરેલી હોવી જોઈએ.
 • ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ મોડ અથવા પાર્ટ-ટાઇમ મોડ અથવા પત્રવ્યવહાર મોડ દ્વારા ડીગ્રી મેળવેલ પ્રાપ્ત કરેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.
 • આવશ્યક લાયકાત ITI વર્ષ 2020 અથવા તેના પછી કરેલી કરવી આવશ્યક છે.
 • અરજદારે જાહેરાત કરાયેલ પોસ્ટ્સ માટે લાગુ પડતી જરૂરી લાયકાતમાં ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ મેળવેલ હોવા જોઇએ.
 • અરજદારે સમયાંતરે સુધારેલા એપ્રેન્ટિસ એક્ટ, 1961/1973 મુજબ કોઈપણ સંસ્થામાં અગાઉ એપ્રેન્ટીસશીપ અથવા એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ લીધેલી ન હોવી જોઈએ.
 • ઉમેદવારો, જેમણે નિર્ધારિત લાયકાત પ્રાપ્ત કર્યા પછી એક વર્ષ કે તેથી વધુ સમયગાળા માટે તાલીમ અથવા નોકરીનો અનુભવ મેળવ્યો હોય, તેઓ ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ તરીકે નિમણૂંક માટે પાત્રતા ધરાવતા નથી.
 • ઉંમર: 01.04.2023ના રોજ અરજદારની ઉંમર 18 વર્ષ કરતાં ઓછી ન હોવી જોઈએ અને 01.04.2023ના રોજ તેની ઉંમર 21 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ. એટલે કે, અરજદારોની જન્મતારીખ 01/04/2002 થી 01/04/2005 ની વચ્ચે જ હોવી જોઈએ.
 • ઉમેદવારોએ તેમની યોગ્યતા મુજબ કોઈપણ એક શિસ્ત માટે અરજી કરવાની રહેશે. જો કોઈ ઉમેદવાર/અરજદાર એક કરતાં વધુ ટ્રેડ્મા માટે અરજી સબમિટ કરે તો તેની/તેણીની અરજીઓ નામંજૂર કરવામાં આવશે.
 • ડિપ્લોમા, BE/B.Tech અથવા સમકક્ષ, MBA અથવા સમકક્ષ અથવા MCA જેવી ઉચ્ચ વ્યાવસાયિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. કબજો અથવા ઉચ્ચ લાયકાતને અનુસરવા અંગેની માહિતી, જો રોકાયેલ હોય, તો ઉમેદવારને પસંદગી અને સમાપ્તિના કોઈપણ તબક્કે વિચારણા માટે અયોગ્ય બનાવશે.
 • અરજી/નોંધણી જે અધૂરી છે અથવા ઉપર જણાવેલ માપદંડોને પૂર્ણ કરતી નથી તેને “પાત્ર” ગણવામાં આવશે નહીં અને “અસ્વીકાર” તરીકે ગણવામાં આવશે નહીં. આવા સંજોગોમાં કંપની આ અંગે વાતચીત કરશે નહીં.

અરજી કરતી વખતે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • જન્મ તારીખ પ્રમાણપત્ર – 10મા ધોરણનું પ્રમાણપત્ર અથવા મ્યુનિસિપાલિટી અથવા આવી યોગ્ય સત્તાધિકારી દ્વારા આપેલ જન્મનું પ્રમાણપત્ર.
 • એકીકૃત માર્ક શીટની નકલ/ મેળવેલ આવશ્યક લાયકાતની છેલ્લી માર્કશીટ. જો ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા (ITI) ગુણની ટકાવારીની ગણતરી માટે સંબંધિત ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા (ITI) તરફથી ગ્રેડ, રૂપાંતર પ્રમાણપત્ર જો કોઈ હોય તો આપવાનુ રહેશે.
 • બાયોડેટાની નકલ
 • એપ્રેન્ટિસ પદ માટે અરજી કરતા પહેલા જેઓ આવશ્યક લાયકાત ધરાવતા હોય અરજદારોએ પહેલા સરકારની નીચેની એજન્સીઓના ઑનલાઇન પોર્ટલમાં પોતાને રજીસ્ટર કરાવવું પડશે. https://apprenticeshipindia.org પર ભારતનું
 • ઉપરોક્ત એજન્સી સાથે સફળ નોંધણી પછી, એક નોંધણી નંબર જનરેટ કરવામાં આવશે અને ઉમેદવારે OpaL વેબસાઈટ www.opalindia.in પર એપ્રેન્ટિસ પદ માટે અરજી કરતી વખતે આ નોંધણી નંબરનો ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.

અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *