VMC Apprentice Bharti 2023: VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023, અહીંથી જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી

VMC Apprentice Bharti 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના હેઠળ વર્ષ 2023ના સત્રમાં વિવિધ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસની જગ્યાઓ ભરવા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત કરેલ અરજી ફોર્મમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

VMC Apprentice Bharti 2023
VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

VMC Apprentice Bharti 2023

પોસ્ટનું નામVMC Apprentice Bharti 2023
કુલ જગ્યા
સંસ્થાવડોદરા મહાનગરપાલિકા
સ્થળવડોદરા, ગુજરાત
છેલ્લી તારીખ13 માર્ચ, 2023

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023


જે મિત્રો VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023ની રાહ જોઈ રહ્યા હતા છે તેઓ માટે આ ખુબ જ સારો મોકો છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

અનુ.ટ્રેડનું નામલાયકાત
1ઓફીસ ઓપરેશન્સ એક્ઝીક્યુટી (બેંક ઓફીસ)સ્નાતક (સામાન્ય/વાણિજ્ય પ્રવાહ)
(વર્ષ 2016 કે તે પછી સ્નાતક પાસ કરેલ ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે)
2કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામીંગ આસી. (કોપા)આઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ (કોપ) પાસ
3હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
4સર્વેયરઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
5વાયરમેનઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
6ફીટરઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
7ઈલેક્ટ્રીશ્યનઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
8રેફ્રીજરેટર એન્ડ એરકંડીશન મીકેનીકઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
9ડ્રાફ્ટસમેન સિવિલઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
10મીકેનીક અર્થ મુવિંગ મશીનરીઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
11મીકેનીક મોટર વ્હીકલઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
12મીકેનીક ડીઝલઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
13બુક બાઇન્ડર10 પાસ
14હોર્ટીકલ્ચર આસી.10 પાસ

સરકારી નિયમ મુજબ પગાર મળશે


સરકાર શ્રી દ્વારા નિયત થયેલ રકમ માસિક સ્ટાઇપેન્ડ પેટે ચુકવવામાં આવશે. સ્થાનિક ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

એપ્રેન્ટીસશીપનો સમયગાળો પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છૂટા થયેલ ગણાશે.

આગાઉ જે તે ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસશીપ કરેલ ઉમેદવારોએ અરજી કરવી નહી. જો ઉમેદવાર એપ્રેન્ટીસશીપ માટે અન્ય કોઈ એકમ/સંસ્થા સાથે કરાર નામાથી જોડાયેલ હશે તો તે ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ થવા પાત્ર થશે.

અહીંથી ફોર્મ મેળવી શકો છો.


વડોદરા મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પર જાહેરાત સાથે સામેલ અરજીપત્રકમાં જ અરજી કરવાની રહેશે. અરજીના કવર પર મોબાઈલ નંબર અને ટ્રેડનું નામ ફરજીયાત લખવું. અરજી સ્પીડપોસ્ટથી અથવા રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી.થી કરવાની રહેશે. અરજી રૂબરૂ સ્વીકારવામાં આવશે નહી. અધુરી વિગતવાળી, જરૂરી પ્રમાણપત્રો સિવાયની તથા મુદ્દત બહારની અરજી કોઈપણ સંજોગોમાં ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહી.

અરજી કરનાર ઉમેદવારે www.apprenticeshipindia.org પર ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરી પ્રોફાઈલ ભરી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એસ્ટાબ્લીસમેન્ટમાં એપ્લાઇ કરવાનું રહેશે.

આપેલ સરનામે અરજી કરવાની રહેશે


ત્યારબાદ અરજી મોકલવાનું સ્થળ સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, એપ્રેન્ટીસ શાખા, રૂમ નં 127/1, ખંડેરાવ માર્કેટ બિલ્ડીંગ, વડોદરા – 390001ના સરનામે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની ખરી નકલો સહ તારીખ 13-03-2023 સુધીમાં મોકલવાની રહેશે.

એપ્રેન્ટીસ ઉમેદવારોની મેરીટ યાદી આઈ.ટી.આઈ. / સ્નાતક કક્ષાએ મેળવેલ ગુણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે.

આ પસંદગી કામચલાઉ હોઈ વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભવિષ્યમાં નોકરી અંગેનો તમારો કોઈ કાયદેસરનો હક્ક પ્રસ્થાપિત થશે નહી.

VMC Apprentice Bharti 2023 નોટિફિકેશનઅહીં ક્લિક કરો
અરજી ફોર્મઅહીં ક્લિક કરો

નોંધ: અરજી કરતા પહેલા જાહેરાતમાં આપેલ તમામ સૂચનાઓ વાંચો અને પછી જ અરજી કરો.

  1. VMC Apprentice Bharti 2023 ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

    13 માર્ચ, 2023

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!