google news

AMC Bharti 2023: AMC મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023, કુલ જગ્યાઓ 368

AMC Bharti 2023; લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આપોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામઅમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
પોસ્ટનું નામવિવિધ જગ્યાઓ
કુલ જગ્યાઓ368
છેલ્લી તારીખ5 જૂન 2023
અરજી મોડઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઈટahmedabadcity.gov.in

AMC Bharti 2023


આપેલ વિવિધ કેડરની હાલમાં ખાલી તથા ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર કે નવી ઉભી થનાર જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પસંદગી / પ્રતીક્ષા યાદી બનાવવાના હેતુસર ફક્ત ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. સંબંધિત જગ્યાના ભરતી નિયમો અને પરીક્ષા નિયમોની પ્રવર્તમાન જોગવાઈ મુજબ લાયકાત પરિપૂર્ણ કરતા અને ઈચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તારીખ 15-05-2023ના રોજ સવારના 09:30 કલાકથી તારીખ 05-06-2023 સાંજના 05:30 કલાક સુધીમાં અરજી કરવાની રહેશે.

AMC Bharti 2023
AMC Bharti 2023: AMC મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023, કુલ જગ્યાઓ 368 2
જગ્યાનું નામજગ્યાલાયકાત
ગાયનેકોલોજીસ્ટ11M.D. (Gynecology) OR Post Graduate Diploma in Gynecology
પીડીયાટ્રીશીયન12M.D. (Pediatrics) OR Post Graduate Diploma in Pediatrics
મેડીકલ ઓફીસર46માન્ય યુનિવર્સીટીમાંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ તથા ઇન્ટર્નશીપ પૂર્ણ કરેલ હોવી ફરજીયાત.
એક્સ રે ટેક્નીશીયન02Possess the Degree of B.Sc with Physics as one of the subject. Possess the certificate of having passed the prescribed X-Ray technician training course conducted by recognized Institution of a Medical College in Gujarat State. Two years experience for the post preferred.
લેબ ટેકનીશીયન34બી.એસ.સી. બાયોકેમેસ્ટ્રી અથવા માઈક્રોબાયોલોજી અથવા કેમેસ્ટ્રીના વિષય સાથે માઈક્રોબાયોલોજીના વિષય સાથેના બી.એસ.સી. પસંદગી આપવામાં આવશે.
ઉમેદવારે સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી એક વર્ષનો લેબોરેટરી ટેકનોલોજીનો સર્ટીફીકેટ કોર્સ પાસ કરેલ હોવો જોઈએ.
ઉમેદવાર આસી. લેબોરેટરી ટેકનીશીયન તરીકેનો અથવા તેની સમકક્ષ જગ્યાનો પાંચ વર્ષનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
ફાર્માસીસ્ટ33માન્ય સંસ્થાના રજીસ્ટર્ડ ફાર્માસીસ્ટ
સ્ટાફનર્સ09ઇન્ડીયન નર્સિંગ કાઉન્સીલ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી બી.એસ.સી. (નર્સિંગ)ની ડિગ્રી ધરાવતા હોવા જોઈએ. અથવા
જનરલ નર્સિંગ અને મીડવાઈફરીનો ડીપ્લોમા ધરાવનાર. અથવા
મીડવાઈફરીનો ટૂંકાગાળાનો કોર્સ કરેલ હોવો જોઈએ.
કોમ્પ્યુટરની ક્વોલીફાઈડ પરીક્ષા પાસ કરી કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને હિન્દી લખતા, વાંચતા, બોલતા આવડવું જોઈએ.
ફીમેલ હેલ્થ વર્કર (ફક્ત સ્ત્રીઓ માટે)55ઇન્ડીયન નર્સિંગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય કરેલ સંસ્થામાંથી એ.એન.એમ. / એફ.એચ.ડબલ્યુ
ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલમાં રજીસ્ટ્રેશન થયેલ હોવું જોઈએ.
ધોરણ 10 અથવા 12માં કોમ્પ્યુટર વિષય હોય અથવા બેઝીક કોમ્પ્યુટર સર્ટીફીકેટ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર166ગર્વમેન્ટ માન્ય આર.એન.આર.એમ. પાસ અથવા ફીમેલ હેલ્થ વર્કર કોર્સ પાસ અથવા એ.એન.એમ.કોર્સ પાસ અથવા એસ.આઈ.ડીપ્લોમા અથવા મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર કોર્સ પાસ.
સરકાર માન્ય કોમ્પ્યુટર બેઝીક કોર્સ પાસ.
અન્ય
કુલ જગ્યા368

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ તમે જાહેર કરાયેલ સત્તાવાર સૂચના પર ચકાસી શકો છો.

વય મર્યાદા- Age Limit

  • ઉપરોકત તમામ જગ્યા માટે ઉમેદવારની વયમર્યાદા સત્તાવાર સૂચના પર ચકાસી શકો છો


AMC ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી ?


ઉમેદવારે ઓનલાઈન http://www.ahmedabadcity.gov.in/ વેબ સાઈટ પર જઈ Recruitment પર કલીક કરી કરવાની રહેશે.

AMC Apply અરજી ફી


બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ અરજીદીઠ રૂ. 112/- (અંકે રૂપિયા એકસો બાર પુરા) ઓનલાઈન તારીખ 11-06-2023 સુધીમાં ભરવાના રહેશે.

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી ફી વગેરેની માહિતી માટે જાહેરાત વાંચી પછી જ અરજી કરવી.

AMC ભરતી નોટિફિકેશન 2023અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો
  1. AMC Bharti 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

    ઉમેદવારોની પસંદગી નિયમો મુજબ થશે.

સોસિઓ એજ્યુકેશનના ન્યૂઝડેસ્ક સાથે ભારત અને વિશ્વભરના નવીનતમ સમાચાર અને વિકાસને અનુસરો. સ્થાનિક મુદ્દાઓથી લઈને રાષ્ટ્રીય ઘટનાઓ અને વૈશ્વિક બાબતો સુધી

1 thought on “AMC Bharti 2023: AMC મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023, કુલ જગ્યાઓ 368”

Leave a Comment

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો