અમદાવાદમાં પ્રધાનમંત્રીની બે દિવસની મુલાકાત માટે AMTS અને BRTSની 1200 બસોની ફાળવણી

અમદાવાદમાં પ્રધાનમંત્રીની બે દિવસની મુલાકાત

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલે અને 30મી તારીખે અમદાવાદની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે ત્યારે અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા …

Read more